دکتر محمد حسین رفیعی فنود
باغ سنگی
منوی سایت

برگزاری دادگاه تجدید نظر 4 بهمن 94 بدون حضور دکتر رفیعی

چرا من را به دادگاه تجدید نظر نبردند؟

وقت دادگاه تجدید نظر من 4 بهمن بود. من در مورخ 94/10/12 طی نامه ای به ریاست محترم شعبه 54 دادگاه تجدید نظر درخواست کرده بودم که : ”  با توجه به جایگاه علمی، اجتماعی و سیاسی ام و نظر به آئین نامه سازمان زندان ها و با لحاظ عدم تصور فرار از دست ماموران و نوع اتهام، دستور فرمایید برای حفظ کرامت انسانی اینجانب، بدون دستبند و لباس زندان و در حالت و هیبت مردم عادی در محضر دادگاه محترم حاضر گردم.”

ریاست محترم دادگاه با این درخواست من موافقت کرده ولی آن را کتبا به زندان اوین اعلام نکرده است. مسئولین زندان هم قبول نکردند که از دادگاه تلفنی استعلام کنند و آن را وظیفه خود نمی دانستند لذا من در دادگاه شرکت نکردم.

آیا ریاست محترم دادگاه وقت دیگری برای رسیدگی تعیین خواهند کرد تا دفاع من را استماع کنند یا مانند دادگاه قبلی هر حکمی که نوشته شده باشد را امضا خواهند کرد؟

آینده، استقلال، عدالت و علم قضات محترم را به نمایش خواهد گذاشت.

حسین رفیعی- زندان اوین – 5 بهمن 1394

امکان نظر دادن وجود ندارد